Cele tworzenia


Główne cele tworzenia obszarów Natura 2000

Mając na uwadze ochronę środowiska można wymienić podstawowe cele, które przyświecają obszarom oznaczonym symbolem Natura 2000. Wśród głównych celów należy wymienić przede wszystkich zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych, w tym gatunków roślin i zwierząt cennych dla poszczególnych państw. Taka ochrona ma też cel w postaci zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy i ochronę przed wyginięciem wielu gatunków. Ochrona siedlisk naturalnych zarówno fauny i flory ma też na celu zachowanie oraz odtworzenie różnorodności biologicznej w Europie, stanowi to jeden z głównym punktów działalności Unii Europejskiej. Powodem istnienia tego programu ochronnego jest też zachowania spójności ekologicznej, co pozwala na zachowanie migracji, rozprzestrzeniania się oraz wymiany poszczególnych gatunków. Ideą jaka przyświeca sieci Natura 2000 jest poprawienie skuteczności działań ochronnych za pomocą kompletnego i spójnego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Program ten umożliwia uzupełnienie już istniejących systemów ochrony terenów i zwierząt. Słuszną ideą jest też nauka państw, które dzięki wspólnym działaniom z Unią Europejską mogą lepiej dbać o stan gatunków objętych ochroną, kontrolować liczebność danej populacji, co jest gwarancją na utrzymanie dotychczasowego stanu siedlisk. Natura 2000 pozwala także nakreślić obszar, którego zasięg nie może być w żaden sposób dowolnie zmieniany. Takie działanie umożliwia zachowanie określonej struktury i pełnienia przez dany obszar funkcji odpowiednich dla poszczególnych gatunków roślin i zwierząt. Unijni urzędnicy na bieżąco sprawdzają wypełniane przede państwa dyrektywy, co pozwala na stałą kontrolę i monitorowanie miejsc zagrożonych lub cennych pod względem przyrodniczym.

Warmia i Mazury