Obszary oznaczone symbolem Natura 2000 możemy dziś spotkać praktycznie w całej Polsce, jak i poza granicami kraju. To bardzo młoda forma ochrony przyrody, którą wprowadzono w Polsce w 2004 r. Wchodząc do Unii Europejskiej był to jeden z obowiązków, który muszą wypełniać wszystkie państwa członkowskie. Dzięki oznaczeniom wiele miejsc na świecie są one zaliczane do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Miejsca chronione są wyznaczane na podstawie oceny terenów zagrożonych, cennych i z dużą różnorodnością biologiczną. Podstawą działania programu są następujące dyrektywy unijne: Dyrektywa ptasia oraz Dyrektywa siedliskowa.

 

Obszary Natura 2000 w Polskce

 

Dyrektywy określają dwa typy obszarów: obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz obszary mające znaczenia dla Wspólnoty (OZW) i specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Tereny ochrony ptaków są wyznaczalne dla ochrony populacji dziko występujących ptaków, zarówno pojedynczych jak i wielu gatunków. Każde z państw, gdzie obowiązuje dyrektywa Natura 2000 musi indywidualnie wyznaczyć obszar na podstawie zidentyfikowanych kryteriów. Następnie krajowa sieć jest sprawdzana przez Komisję Europejską, brane jest pod uwagę uwzględnienie wszelkich istotnych miejsc lęgowisk ptasich, ich występowanie oraz czy wymienione tereny stanowią spójną całość. Jeżeli chodzi o specjalne obszary ochrony siedlisk to każde państwo opracowuje listę najcenniejszych obszarów przyrodniczych, zgodnie z wymogami zawartymi w Dyrektywie siedliskowej. Taki dokument zawiera obszary przyporządkowane regionom biogeograficznym, które podlegają selekcji i wartościowaniu. W czasie procesu przyjęcia danego obszaru i nadania mu statusu Natura 2000 konieczne jest przeprowadzenie Seminarium Biogeograficznego. Za jego pomocą ocenia się kompletność sieci dla każdego gatunku i siedlisk, które mają być chronione. Kolejny etap to już formalność, Komisja Europejska nadaje danemu obszarowi tytuł mającego znaczenie dla Wspólnoty (OZW). W tej chwili oznaczone miejsce zyskuje status obszaru Natura 2000. 

Głównym kryterium branym pod uwagę przy określaniu obszarów Natura 2000 są wartości przyrodnicze danego miejsca. Obszar Natura 2000 może być wydzielony jako część lub też cały obszar, włącznie z obiektami objętymi innymi formami ochrony przyrody. Można powiedzieć, że powstanie Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest wyjątkowym projektem na skalę międzynarodową. Pozwala on chronić zagrożoną różnorodność biologiczną fauny i flory w poszczególnych państwach w Europie.

Polecamy: Informacje z Olsztyna.